Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Claim:
 de vordering van de Cliënt, zijnde de passagier, op basis van – maar niet uitsluitend beperkt tot – de EG Verordening 261/2004, eventueel in combinatie met het Verdrag van Montréal;
Cliënt:
 de opdrachtgever van Vliegtuigvertraagd;
Luchtvaartmaatschappij:
 de luchtvaartmaatschappij die de vertraagde, geannuleerde of geweigerde vlucht heeft uitgevoerd of voornemens was de vlucht uit te voeren;
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Cliënt en Vliegtuigvertraagd op grond waarvan namens de Cliënt de Claim bij de Luchtvaartmaatschappij wordt ingediend;
Vliegtuigvertraagd:
 mevrouw mr. Z. Tas handelend onder de naam Vliegtuigvertraagd, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 64413764, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam;

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Vliegtuigvertraagd en de Cliënt.

2. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Overeenkomst door middel van een e-mailbericht of op enige andere wijze door Vliegtuigvertraagd aan Cliënt is bevestigd dan wel wanneer Vliegtuigvertraagd uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven.

3. Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat de Claim door Vliegtuigvertraagd expliciet schriftelijk wordt afgesloten, de Claim wordt geïnd, dan wel de Overeenkomst door de Cliënt (tussentijds) wordt beëindigd.

4. Vliegtuigvertraagd is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 6:236 sub i BW.

5. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend blijken te zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige deel onverminderd van kracht. Vliegtuigvertraagd is bevoegd om de nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling(en).

6. Voor zover Vliegtuigvertraagd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van een tussenpersoon en/of derde, gelden deze algemene voorwaarden eveneens ten behoeve van die tussenpersoon en/of derde.

Privacy

7. Vliegtuigvertraagd zal vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van de Cliënt. De Cliënt verleent Vliegtuigvertraagd hierbij ex artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de door de Cliënt opgegeven persoonsgegevens en het gebruik daarvan in het kader van de normale bedrijfsvoering van Vliegtuigvertraagd.

8. Cliënt geeft Vliegtuigvertraagd toestemming tot het verstrekken van persoonsgegevens aan de partijen waarmee Vliegtuigvertraagd samenwerkt. De algemene voorwaarden gelden eveneens voor deze partijen.

Algemeen: buitengerechtelijk en gerechtelijk traject

9. De Cliënt kan aan het advies van Vliegtuigvertraagd geen rechten ontlenen. Vliegtuigvertraagd geeft geen garanties over het al dan niet slagen van de Claim.

10. Vliegtuigvertraagd is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Claim niet (verder) in behandeling te nemen en het innen van de Claim te staken. Het maakt niet uit in welk stadium de Claim zich bevindt: het buitengerechtelijk traject of het gerechtelijk traject.

11. De Cliënt verleent volmacht aan Vliegtuigvertraagd om de Claim te incasseren en alle bijbehorende (rechts)handelingen te verrichten.

12. Vliegtuigvertraagd neemt de Claim op basis van ‘no cure no pay’ in behandeling. De Cliënt betaalt een honorarium van 29% over het geïncasseerde bedrag uit hoofde van de Claim. Overige betalingen door de Luchtvaartmaatschappij die samenhangen met de Claim, zoals maar niet beperkt tot vergoeding van buitengerechtelijk kosten, komen volledig toe aan Vliegtuigvertraagd.

13. Indien de Cliënt op enig moment besluit de opdracht in te trekken dan wel de Overeenkomst te beëindigen, nadat er reeds inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht door Vliegtuigvertraagd, doch voor afhandeling van de Claim door Vliegtuigvertraagd, is Vliegtuigvertraagd gerechtigd het ‘no cure, no pay’-tarief, evenals de door haar reeds daadwerkelijk gemaakte kosten bij de Client in rekening te brengen. Ingeval door Vliegtuigvertraagd een gerechtelijke procedure gestart is, wordt onder ‘daadwerkelijk gemaakte kosten’ onder andere, doch niet uitsluitend verstaan het griffierecht, de explootkosten, overige deurwaarderskosten, buitengerechtelijke incassokosten, het salaris gemachtigde, nasalaris en de overig gemaakte kosten. In geval van facturatie door Vliegtuigvertraagd dient de Cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen.

14. Vliegtuigvertraagd zal niet gehouden zijn het door haar gevormde dossier bestaande uit, doch niet beperkt tot (email)correspondentie met de Luchtvaartmaatschappij en alle overige documenten aan de Cliënt te verstrekken zolang de vergoeding (inclusief de vergoeding genoemd in artikel 13) waartoe Vliegtuigvertraagd uit hoofde van haar dienstverlening gerechtigd is of zal zijn na een geslaagde Claim, door Vliegtuigvertraagd is ontvangen.

Tarieven buitengerechtelijk traject

15. Alle gelden ten aanzien van de Claim die worden geïncasseerd bij de Luchtvaartmaatschappij na het aangaan van de Overeenkomst, zullen worden gezien als geïncasseerd door inspanningen van Vliegtuigvertraagd, ongeacht of de gelden (mede) zijn geïncasseerd door inspanningen van de Cliënt.

16. Betalingen door de Luchtvaartmaatschappij die rechtstreeks aan de Cliënt worden gedaan moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door de Cliënt, worden gemeld aan Vliegtuigvertraagd. Bij gebreke hiervan komen eventuele kosten die gemoeid zijn met het incasseren van de aan Vliegtuigvertraagd toekomende gelden bij de Cliënt, ten laste van de Cliënt.

17. Indien na het aanvangen van het buitengerechtelijk traject, maar vóór het starten van het gerechtelijke traject enige compensatie anders dan in geld, zoals vouchers of Air Miles wordt aangeboden door de Luchtvaartmaatschappij ter voldoening van (een gedeelte van) de Claim, dan is de Cliënt gerechtigd deze na schriftelijke toestemming van Vliegtuigvertraagd te accepteren. Indien het bedrag van de aangeboden compensatie in de vorm van bijvoorbeeld vouchers of Air Miles minder is dan de omvang van de Claim waartoe de Cliënt gerechtigd is, zal de Cliënt gehouden zijn aan Vliegtuigvertraagd een bedrag gelijk aan 29% van de waarde van de ontvangen compensatie te voldoen.

18. Indien de Cliënt tijdens het buitengerechtelijke traject enige vorm van niet-geldelijke compensatie, zoals vouchers of Air Miles, accepteert in plaats van een geldelijke compensatie, zal de Cliënt aan Vliegtuigvertraagd een bedrag gelijk aan 29% van de Claim verschuldigd zijn. Indien door de Luchtvaartmaatschappij een voucher of Air Miles wordt aangeboden van een lagere waarde dan de Claim, is het de Cliënt niet toegestaan dit te accepteren tenzij nadrukkelijk overeengekomen met Vliegtuigvertraagd.

Gerechtelijk traject

19. Vliegtuigvertraagd beslist over het al dan niet starten van een gerechtelijk traject. Vliegtuigvertraagd beslist op basis van de ter beschikking gestelde stukken en informatie over de oorzaak van de vertraging, annulering of instapweigering. Vliegtuigvertraagd is gerechtigd om af te zien van het starten dan wel het voortzetten van een gerechtelijk traject indien zij zulks niet opportuun acht. Vliegtuigvertraagd is bevoegd om een minnelijke regeling te treffen voor een lager compensatiebedrag dan het bedrag waar de Cliënt recht op heeft op basis van artikel 7 van Verordening 261/2004. Artikel 22 van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing.

20. Indien het gerechtelijk traject op verzoek van de Cliënt voortijdig wordt beëindigd, dan is de Cliënt gehouden om het ‘no cure no pay’-tarief en de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten aan Vliegtuigvertraagd te vergoeden. Onder ‘daadwerkelijk gemaakte juridische kosten’ wordt onder andere, doch niet uitsluitend verstaan het griffierecht, de explootkosten, overige deurwaarderskosten, buitengerechtelijke incassokosten, het salaris gemachtigde, nasalaris en de overig gemaakte kosten. In geval van facturatie door Vliegtuigvertraagd dient de Cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag.

Tarieven gerechtelijk traject

21. Het gerechtelijk traject wordt door Vliegtuigvertraagd gestart op basis van ‘no cure no pay’. Er worden geen kosten in rekening gebracht als geen compensatie van de Luchtvaartmaatschappij wordt verkregen.

22. Bij het succesvol innen van (een gedeelte van) de Claim, zal aan Vliegtuigvertraagd een bedrag ter grootte van 29% van het geïnde bedrag toekomen. In het geval dat dit bedrag direct naar de rekening van de Cliënt wordt gestort door de Luchtvaartmaatschappij zal Vliegtuigvertraagd 29% van het geïnde bedrag bij de Cliënt in rekening brengen.

23. Alle toewijsbare kosten en vorderingen, inclusief wettelijke rente, die niet onder de hoofdsom vallen zullen ten deel vallen aan Vliegtuigvertraagd.

24. Indien de Cliënt na het aanvangen van het gerechtelijk traject andere vorm van compensatie, zoals vouchers of Air Miles, accepteert in plaats van geldelijke compensatie, zal de Cliënt aan Vliegtuigvertraagd een bedrag gelijk aan 29% van de Claim verschuldigd zijn. Indien door de Luchtvaartmaatschappij een compensatie wordt aangeboden van een lagere waarde dan de Claim, is het de Cliënt niet toegestaan dit te accepteren tenzij nadrukkelijk overeengekomen met Vliegtuigvertraagd.

Betaling

25. Alle gelden die Vliegtuigvertraagd voor of namens de Cliënt ontvangt, worden gestort op de rekening van Vliegtuigvertraagd.

26. De door Vliegtuigvertraagd ontvangen bedragen die bestemd zijn voor de Cliënt, zullen uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van de gelden en van de bankgegevens van de Cliënt door Vliegtuigvertraagd aan de Cliënt worden uitgekeerd, mits de gelden met behulp van een referentienummer aan de Claim kan worden gekoppeld. Betalingen aan de Cliënt worden gedaan op het bij Vliegtuigvertraagd bekende (bank)rekeningnummer van de Cliënt. Vliegtuigvertraagd is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verschaffen van foutieve bankgegevens door de Cliënt. Indien een buitenlandse bank transactiekosten rekent voor het overschrijven van de compensatie naar de klant, komen deze transactiekosten voor rekening van de klant. Vliegtuigvertraagd zal dit bedrag inhouden op de compensatie.

27. Indien de Cliënt verzuimt zijn bankgegevens aan Vliegtuigvertraagd te verschaffen, zullen de voor de Cliënt bestemde gelden na incassering maximaal één jaar op de rekening van Vliegtuigvertraagd worden bewaard. Dit jaar vangt aan nadat de Cliënt is geïnformeerd over de ontvangst van het voor de Cliënt bestemde bedrag op het bij Vliegtuigvertraagd bekende e-mailadres. Na verloop van dit jaar komt het gehele geïncasseerde bedrag toe aan Vliegtuigvertraagd.

28. Als de Cliënt met enige betaling die hij aan Vliegtuigvertraagd verschuldigd is in gebreke blijft, zal Vliegtuigvertraagd alle kosten, welke gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling in rekening brengen bij de Cliënt.

Verplichtingen van de Cliënt

29. De Cliënt verklaart dat de door hem aangeleverde informatie juist, volledig en naar waarheid is.

30. De Cliënt verklaart door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Vliegtuigvertraagd dat hij Vliegtuigvertraagd op de hoogte heeft gesteld van alle correspondentie die met de Luchtvaartmaatschappij is gevoerd, alsmede van aanbiedingen en kortingen die vóór het aangaan van de Overeenkomst door de Luchtvaartmaatschappij gedaan of aangeboden zijn met betrekking tot de Claim.

31. De Cliënt zal te allen tijde gehoor geven aan instructies van Vliegtuigvertraagd en deze uitvoeren. Vliegtuigvertraagd is niet aansprakelijk voor tijdverlies en/of het verlopen van termijnen als gevolg van het nalaten hiervan.

32. De Cliënt zal zich na het aangaan van de Overeenkomst en tijdens het gehele buitengerechtelijk traject en eventueel gerechtelijk traject, ervan weerhouden rechtstreeks te communiceren met de Luchtvaartmaatschappij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Vliegtuigvertraagd. Vliegtuigvertraagd is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die het gevolg is van eigen acties van de Cliënt jegens de Luchtvaartmaatschappij.

33. De Cliënt zal Vliegtuigvertraagd te allen tijde en onverwijld verwittigen over enig nieuws en ontwikkelingen omtrent de Claim. Vliegtuigvertraagd is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het nalaten van de Cliënt hiervan.

34. Indien de contactgegevens van de Cliënt wijzigen na het aangaan van de Overeenkomst, zal de Cliënt dit onmiddellijk doorgeven aan Vliegtuigvertraagd. Voor tijdverlies en het verlopen van termijnen, alsmede mogelijke andere gevolgen van het verstrekken van onjuiste contactgegevens of het niet doorgeven van wijzigingen door de Cliënt, is Vliegtuigvertraagd niet aansprakelijk.

35. Het is de Cliënt tijdens het buitengerechtelijk traject en gerechtelijk traject niet toegestaan de Claim aan derden over te dragen, tenzij schriftelijk overeengekomen met Vliegtuigvertraagd.

36. Het is de Cliënt niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen met Vliegtuigvertraagd.

37. Indien de Cliënt in strijd handelt met de artikelen 34 en 35 van de Algemene Voorwaarden of een aanbod van de Luchtvaartmaatschappij accepteert zonder schriftelijke toestemming van Vliegtuigvertraagd, is de Cliënt een bedrag ter grootte van 29% van de Claim verschuldigd aan Vliegtuigvertraagd. Dit bedrag dient binnen 14 werkdagen na de datum van beëindiging en/of overdracht van de Claim te worden overgemaakt op de rekening van Vliegtuigvertraagd.

38. Iedere aansprakelijkheid van Vliegtuigvertraagd, behoudens in geval van opzet of grove schuld, is uitgesloten. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid valt in ieder geval alle (in)directe schade, immateriële schade, winstdaling en bedrijfsschade, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

Overmacht

39. Vliegtuigvertraagd is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch welke krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vliegtuigvertraagd geen invloed kan dan wel kon uitoefenen, doch waardoor Vliegtuigvertraagd niet in staat is haar verplichtingen jegens de Cliënt na te komen. Vliegtuigvertraagd heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert nadat Vliegtuigvertraagd enige verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst met de Cliënt had moeten nakomen.

40. Vliegtuigvertraagd is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Cliënt op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

41. Geschillen met Vliegtuigvertraagd over de uitvoering van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.