Disclaimer

Vliegtuigvertraagd heeft met zorg deze website samengesteld. Vliegtuigvertraagd geeft echter geen garantie voor de volledigheid en/of de juistheid daarvan. Vliegtuigvertraagd is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Vliegtuigvertraagd verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Vliegtuigvertraagd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Vliegtuigvertraagd.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle overige rechten met betrekking tot deze website en de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt de (merk)namen, materialen, logo’s, foto’s, tekeningen, merken en andere (onderscheidings)tekens behoren geheel en al toe aan Vliegtuigvertraagd. Het via deze website of anderszins beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Het is niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vliegtuigvertraagd of de betreffende derde rechthebbende, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wijzigingen

Vliegtuigvertraagd behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.